Phương pháp cài đặt APN cho thiết bị đầu cuối iOS

Step01
Kết nối Wi-Fi cho thiết bị đầu cuối, tải "Hồ sơ cấu thành APN" từ trang chủ của "KATANAMOBILE".

※Hồ sơ cấu thành APN【Đang tải xuống】

Step02
Chạm "Cài đặt", chạm "Tiếp theo" trong "Hồ sơ chưa ký tên".

Step03
Tiến hành "Cài đặt" theo màn hình.

Có khi cần nhập mã PIN tùy thiết lập của iPhone.Step04
Nếu màn hình hiện "Đã cài đặt Cấu hình" thì hãy chạm "Xong" ở bên phải phía trên.

Step05
Quay trở lại màn hình trang chủ, chạm "Thiết lập", tiếp theo chạm "Di động", bật ON "Dữ liệu di động" được hiển thị.Step06
Quay lại màn hình trang chủ, mở trình duyệt v.v., nếu trang tùy chọn được hiển thị thì thiết lập thành công.