Đặt APN cho thiết bị đầu cuối Android

Step01
Chạm "Thiết lập" của thiết bị đầu cuối.

Step02
Từ "Thiết lập", chạm "Khác" trong "Vô tuyến và Mạng".

Có khi phương pháp đăng tải khác như "Thông tin di động", "Mạng khác", "Thiết lập mạng" v.v. tùy theo loại máy.

Step03
Chạm "Mạng di động".

Step04
Chạm "Tên điểm truy cập".

Có khi "APN" được đăng tùy theo loại máy.

Step05
Chạm nút "Menu", chạm "APN mới".

Có khi " + " được đăng tải chứ không phải nút "Menu" tùy theo loại máy.

Step06
Nhập thông tin sau đây vào các hạng mục.

・Hãy tự do quyết định "Tên" hay "Tiêu đề". (Ví dụ: KATANAMOBILE) ・"APN" [plus.4g] ・"Tên người dùng" [plus] ・"Mật khẩu" [4g] ・"Kiểu công nhận" Đánh dấu vào "PAP hay CHAP".

Step07
Chạm "Lưu" từ "Menu"

Step08
Đánh dấu vào "APN" hay "Tên điểm truy cập" được thiết lập ở trên, quay lại màn hình trang chủ.

Step09
Mở trình duyệt v.v., nếu trang tùy chọn được hiển thị thì thiết lập thành công.