Address ng Padadalhan


Ipasok ang kinakailangang impormasyon at i-click ang Send
Address ng Padadalhan(Kailangan)

Upang maiwasan ang paglalagay ng maling detalye, mangyaring sa pagrerehistro ng address, magpadala ng imahe (tulad ng Driver's License, Residence Card, insurance card,koreo, at business card) na naglalaman ng iyong address sa Japan.

Detalye ng Application (Kailangan)

Nais na ang postcard na may barcode para sa convenience store lamang ang ipadala sa address sa itaasNais na ang produkto ay ipadala sa address na nakasaad sa kontrata; Nais na ang postcard na may barcode para sa convenience store at produkto ay ipadala sa address sa itaas

Pangalan(Kailangan)

Ilagay ang kanji ng pangalan para sa mga Hapon, at gamitin ang alpabeto para sa mga dayuhan.

Email Address(Kailangan)